เงื่อนไขการคืนสินค้า

ข้อตกลงและเงื่อนไขการชำระเงิน
ผู้ซื้อตกลงที่จะปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ คำสั่ง ระเบียบการดำเนินงาน นโยบายและคำแนะนำทั้งหลายเกี่ยวกับการสั่งซื้อสินค้าผ่านแพลตฟอร์ม รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมใด ๆ ในสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นซึ่งออกใช้บังคับโดยทางลีโอวูด และถือว่าผู้ซื้อได้รับทราบ และยอมรับข้อผูกพันตามการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเมื่อมีการเผยแพร่บนแพลตฟอร์มแล้ว โดยข้อตกลงและเงื่อนไขการชำระเงินนี้จะมีผลบังคับใช้ต่อคำสั่งซื้อสินค้าและการชำระเงินที่กระทำโดยผู้ซื้อและลีโอวูดเท่านั้น 

  1. ผู้ซื้อตกลงที่จะชำระค่าสินค้าด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่สามารถใช้ชำระหนี้ตามกฎหมายได้
  2. ผู้ซื้อยินยอมที่จะไม่ยกเลิกการชำระเงินในภายหลังเว้นเสียแต่ว่า การสั่งซื้อสินค้าระหว่างผู้ซื้อและลีโอวูดไม่เป็นไปตามข้อตกลง ไม่ได้รับการส่งมอบสินค้า หรือสินค้าที่ผู้ซื้อได้รับมีลักษณะแตกต่างจากรายละเอียดที่ท่านได้รับจากลีโอวูดอย่างมีนัยยะสำคัญ
  3. ผู้ซื้อรับทราบถึงระเบียบการขอคืนเงินที่ชำระสำเร็จจะกระทำได้ต่อเมื่อลีโอวูดยินยอมและเป็นผู้แจ้งความประสงค์ที่จะทำการคืนเงินเท่านั้น
  4. ผู้ซื้อรับทราบถึงการคืนเงินทั้งหลายให้ทำผ่านกลไลการชำระเงินเดิมและให้แก่บุคคลที่ทำการชำระเงินนั้น
  5. ผู้ซื้อรับทราบถึงการไม่รับประกันเงินคืนจะเข้าสู่บัญชีของผู้ซื้ออย่างตรงต่อเวลา การดำเนินการชำระเงินอาจจะใช้เวลาและขึ้นกับแต่ละธนาคาร และ/หรือผู้ให้บริการการชำระเงินที่ดำเนินการคืนเงินนั้น

เงื่อนไขการเปลี่ยนและคืนสินค้า

1. ​ผู้ซื้อต้องตรวจสอบสภาพสินค้าก่อนรับสินค้า หากเซ็นรับสินค้าแล้วจะไม่รับเปลี่ยนหรือคืนทุกกรณ
2. ​หากพบว่าสินค้าเสียหายจากการขนส่งให้ปฎิเสธรับสินค้า ในกรณีนี้ลีโอวูดจะพิจารณาเปลี่ยนสินค้าให้ผู้ซื้อ
3. ​หากพบว่าสินค้าเสียหายจากการผลิต ลีโอวูดยินดีเปลี่ยนสินค้าให้ผู้ซื้อ
4. ​ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้า ในกรณีที่ผู้ซื้อประสงค์จะเปลี่ยนรายการสินค้าเอง